Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No:6/3 G-Mall Şişli/İstanbul adresinde mukim Depot Konaklama Hizmetlri A.Ş. (“Şirket”) ile Üye (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

2. SÜRE

Üye tarafından İnternet Sitesi’ne üye olmak için gerekli olan bilgilerinin siteye girilmesi ve Üye’nin girdiği elektronik posta adresine gönderilecek üyelik teyidi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanarak işbu Üyelik Sözleşmesi yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği takdirde süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

3. AMAÇ VE KAPSAM

3.1. Şirket, kendisine ait thestayline.com alan adlı İnternet Sitesi üzerinden Üye’ye ürün satın alma imkanı sunmaktadır.

3.2 Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmak ve İnternet Sitesi’nde yer alan ürünleri satın almak arzusundadır.

3.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin amacı Üye’nin Şirket’e ait internet ortamda sunduğu 3.1. maddede anılan ve Sözleşme’de detayları yer alan ürünleri satın alması ve buna ilişkin koşullar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmek suretiyle Üye, İnternet Sitesi’nde Şirket tarafından satılan ürünlere, içeriklere, uygulamalara ve güvenliğe ilişkin her türlü beyanı kabul etmiş olduğunu ve bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa riayet etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, İnternet Sitesi’nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir.

4.2. Üye, işbu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu bilgilerin tümünün doğru ve gerçek bilgilerden ibaret olduğunu; Üye tarafından hatalı bilgi paylaşılması halinde bu nedenle Şirket’e herhangi bir sorumluluk izafe edilmesinin mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu minvalde Üye, üyelik esnasında beyan ettiği e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, aksi halde doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu, bu nedenle Şirket’e herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri Şirket’e derhal bildirmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in, Üye tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.3. Üye 18 yaşından büyük ve reşit olduğunu işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması ile kabul etmiş sayılır.

4.4. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve İnternet Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Üye, Üyelik statüsünü İnternet Sitesi’nde yer alan “Üyeliğimi İptal Et” seçeneği üzerinden her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

4.5. Üye, İnternet Sitesi’ne erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların gizli bilgilerine de izinsiz ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluk kendisine aittir.

4.6. Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye ait olup, bu durumda Şirket işbu Sözleşme’yi tüm tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla derhal ve tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

4.7. Üye, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hasar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle Şirket’ten tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.8. Şirket, İnternet Sitesi’nin içeriğini ve/veya kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme veya bu hizmetlere yenilerini ekleme hakkını haizdir.

4.9. Üye, İnternet Sitesi kullanımında ve İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlem yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, İnternet Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, T.C. Kanunları ile yürürlükteki her türlü mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini; İnternet Sitesi üzerinden yaptığı tüm işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde kullanamaz. Üye, diğer üyelerin siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz ve kilitleyemez, verileri yanıltıcı hileli girişimlerde bulunamaz. Aksi davranış halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk Üye’ye aittir.

4.11. Üye, İnternet Sitesi’ne giriş yapmak için kullandığı şifre ve bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden münhasıran sorumludur. Söz konusu bilgi ve şifrelerin kullanım hakkı bizzat Üye’ye ait olup; Üye bu bilgileri ve şifreyi 3. şahıs gerçek ya da tüzel kişilerle ve/veya başkaca kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği hususunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Üye, işbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle, İnternet Sitesi üzerinden verdiği tüm bilgilerin ve/veya üyelik ilişkisinin devamında herhangi bir suretle Şirket’e verdiği tüm kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin, elektronik veya diğer ortamlarda verilen/verilecek bilgilerin, Şirket tarafından ve Şirket’in ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, devralınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, elde edilebilir hale getirilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde herhangi bir suretle işlenmesine, bu hususta Şirket tarafından çeşitli mecralar üzerinden aydınlatılmış ve yasal hakları hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Şirket tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, unvan, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile İnternet Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak her türlü haklar Şirket’in mülkiyetindedir. Üye, “thestayline.com” isimli internet sitesinin yazılım ve tasarımının ve İnternet Sitesi üzerindeki her türlü fikri mülkiyet hakkının Şirket’e ait olduğunu bildiğini, Şirket’e ait fikri mülkiyet haklarını Şirket’in izni olmaksızın kullanamayacağını, paylaşamayacağını, hiçbir suretle çoğaltamayacağını, Şirket’in fikri mülkiyet haklarına halel getirecek her türlü davranıştan kaçınacağını aksi halde Şirket’in her türlü tazminat hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değiştirilen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8. MÜCBİR SEBEP

Şirket’in Sözleşme konusu yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve Şirket’in kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında Şirket sorumlu olmaz ve bu durum Üyelik Sözleşmesi’nin ihlali olarak kabul edilmez.

9. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Üye, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); Şirket’in defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Şirket, Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu e-posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarası aracılığıyla Üye ile iletişim kuracaktır. Üye e-posta adresinde ve/veya telefon numarasında meydana gelecek değişikliği Şirket’e bildirmediği takdirde, bildirmiş olduğu e-posta adresine ve/veya telefon numarasına yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını; kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını ve bu yükümlülüğün ihlali nedeniyle meydana gelecek zararlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Üye, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez.

9.4. Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir.

9.5. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9.6. Taraflar’dan herhangi birisinin işbu Üyelik Sözleşmesi’nde anılan haklarından birisini kullanmaması, mezkur haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle Taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.